Privacy Policy.

Fysiotherapie Sport en Bewegen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapiepraktijk De Molen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Sport en Bewegen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze website.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of Cliënten.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiotherapie Sport en Bewegen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces.
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training.
 • ID en verzekeringsgegevens ten behoeve van het declareren van behandelingen en ter voorkoming van verzekeringsfraude.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of abonnement.
 • Zakelijke overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Sport en Bewegen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam.
 • Tussenvoegsel.
 • Achternaam.
 • (Zakelijk) Telefoonnummer.
 • (Zakelijk) E-mailadres.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Gezondheidsgegevens.
 • Verzekeringsgegevens.
 • BSN.
 • ID of paspoortnummer.
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Sport en Bewegen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Voor cliënten of leveranciers gedurende de looptijd van het abonnement of zolang er een zakelijk contact bestaat.E-mailen
Bellen